THÔNG BÁO
(Về việc nâng cấp và bảo trì hệ thống EBSCO Discovery Service)
 
Hệ thống tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service và quản lý truy cập OpenAthens thông báo về việc tạm ngưng hoạt động để nâng cấp và bảo trì hệ thống.
Thời gian: Từ 17h00 ngày 02/08/2022 đến 17h00 ngày 07/08/2022  
Trong thời gian nâng cấp và bảo trì, các dịch vụ tìm kiếm và khai thác thông tin sẽ bị tạm dừng đối với toàn bộ người dùng của hệ thống.