vien

Một số chú ý trước khi nộp luận án

1. Tài liệu là 01 file luận án hoàn chỉnh với định dạng .pdf có đầy đủ các nội dung (từ trang bìa đến trang phụ lục).

2. Tên file luận án được đặt theo cú pháp: Mã số sinh viên/học viên_Họ tên không dấu (vd: M1234567_Nguyen Van A).

3. Các thông tin có dấu * yêu cầu phải điền đầy đủ.

4. - Sinh viên: chỉ thực hiện thanh toán ra trường tại TTHL khi nợ tài liệu hoặc các loại phí khác.

    - Nghiên cứu sinh: nộp 01 bản in bìa nhũ vàng sau khi nộp file luận văn online và thực hiện thanh toán ra trường tại TTHL.

Các bước nộp luận văn

https://lrc.ctu.edu.vn

 

Pin It