vien
 

Bạn đọc trong trường ĐHCT

Sinh viên đại học: Lệ phí làm thẻ là 50.000 đồng. Số lượng sách được mượn là 5 quyển/2 tuần và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Ngoài ra sinh viên được sử dụng cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của TTHL.

Học viên sau đại học: Lệ phí làm thẻ là 50.000 đồng. Số lượng sách được mượn là 5 quyển/4 tuần và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Học viên sau đại học được sử dụng phòng Suy ngẫm, cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của TTHL. Bên cạnh, Học viên sau đại học có thể sử dụng dịch vụ khai thác thông tin học thuật (có thu phí), trong trường hợp học viên không thể đến TTHL để mượn tài liệu hoặc không tìm thấy tài liệu điện tử trong các Cơ sở dữ liệu của TTHL.

Công chức, viên chức, người lao động: TTHL cấp thẻ miễn phí cho cán bộ viên chức do trường trả lương với tất cả trường hợp có quyết định của Hiệu trưởng. Đổi thẻ miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động 1 lần/năm do thẻ cũ, nhòe, không rõ, hư chíp, mất thẻ hoặc thay đổi vị trí công tác, có xác nhận của trưởng đơn vị. Số lượng sách được mượn của công chức, viên chức, ngưòi lao động là 10 quyển/8 tuần và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Ngoài ra, TTHL phục vụ giảng viên, cán bộ viên chức, học viên sau đại học phòng Suy ngẫm về cơ sở vật chất, nguồn tài liệu và các dịch vụ của TTHL. Đặc biệt, TTHL cung cấp Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin học thuật.

Bạn đọc ngoài trường

Lệ phí làm thẻ là 50.000 đồng. Bạn đọc ngoài trường ĐHCT chỉ nghiên cứu tài liệu tại TTHL. Bạn đọc được sử dụng các cơ sở vật chất, dịch vụ và nguồn tài liệu của TTHL. Bên cạnh, Bạn đọc có thể sử dụng dịch vụ khai thác thông tin học thuật (có thu phí), trong trường hợp bạn đọc không thể đến TTHL để đọc tài liệu hoặc không tìm thấy tài liệu điện tử trong các Cơ sở dữ liệu của TTHL.

Bạn đọc ngoài trường có nhu cầu sử dụng TTHL, mức phí là: 60.000 đồng/6 tháng.

Tình nguyện viên

Ngoài chính sách và quy định áp dụng cho sinh viên:

 - Tình nguyện viên (TNV) là sinh viên được mượn 5 tài liệu/4 tuần và được gia hạn thêm một tuần nếu sách không có nhu cầu cao.

- Tình nguyện viên (TNV) là học viên sau đại học được mượn 5 tài liệu/8 tuần và được gia hạn thêm một tuần nếu sách không có nhu cầu cao.

TNV có cơ hội tham gia các hoạt động của TTHL và được phép tham dự một số hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo tại TTHL.

Pin It