vien

Tầm nhìn (Vision):

Trung tâm Học liệu là nơi hội tụ tri thức và phấn đấu trở thành thư viện đại học thông minh vào năm 2030.

The Learning Resource Center is a place where knowledge converges and strives to become a smart university library by 2030.

Sứ mệnh (Mission):

Phát triển nguồn tài nguyên học thuật và cung cấp dịch vụ thư viện có chất lượng, hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Đại học Cần Thơ, cộng đồng đại học trong nước và quốc tế.

The Learning Resource Center develops academic resources and provides quality library services that support the teaching, learning and research processes of Can Tho University as well as the domestic and international university community.

Giá trị cốt lõi (Core values):

Chuyên nghiệp - Sáng tạo – Hợp tác

Professional - Creativity – Collaboration

Pin It