1. Mục tiêu

- Cấp thẻ thư viện tích hợp vào thẻ sinh viên.

- Biết cách sử dụng hệ thống thư viện trường.

- Khai thác các cơ sở dữ liệu, tạp chí, sách dạng in ấn và điện tử phục vụ học tập.

2. Thời gian: 18/9/2022 đến 30/11/2022

3. Số lượng: 8.000 sinh viên (dự kiến)

4. Hình thức thực hiện

- Nộp ảnh trực tuyến cấp thẻ thư viện tích hợp vào thẻ sinh viên.

- Hướng dẫn trực tuyến sử dụng hệ thống thư viện trường.

5. Nội dung chi tiết xem tại đây

 ** Video hướng dẫn nộp hình thẻ **

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ hè)

 

Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc về thời gian nghỉ hè như sau:

  • Ngưng phục vụ: từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022.
  • Phục vụ trở lại từ ngày 01/8/2022.
  • Thời gian nghỉ hè bạn đọc có thể trả sách tại thùng sách 24/24.
  • Sách trễ hạn được tính từ ngày 15/8/2022.


Trân trọng.

   

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9)

 

Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc về thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 như sau:

  1. Ngưng phục vụ: từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022.
  2. Phục vụ trở lại ngày từ 05/9/2022.   
  3. Thời gian nghỉ Lễ bạn đọc có thể trả sách tại thùng sách 24/24.
  4. Sách trễ hạn được tính từ ngày 08/9/2022.

Trân trọng.

   

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh