vien

Giới thiệu Trung tâm học liệu

Trung tâm Học liệu được Tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies (Mỹ) tài trợ xây dựng trong khuôn viên 7.560 m2. Tọa lạc tại Cổng A Khu II Trường Đại học Cần Thơ, tòa nhà Trung tâm Học liệu gồm 4 tầng với diện tích sử dụng là 7.200 m2.

Trung tâm Học liệu có sức chứa 1000 chỗ ngồi, 4 phòng thảo luận nhóm và 1 phòng nghiên cứu sau đại học với 12 phòng học cá nhân phục vụ nghiên cứu độc lập, được trang bị hệ thống điều hòa, mạng internet, wifi, 296 máy vi tính và trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Trường Đại học Cần Thơ.

Quá trình hình thành:
  • Thư viện Viện Đại học Cần Thơ được thành lập theo Nghị định số 636-GDTN/PC/NĐ ngày 05/4/1969;
  • Năm 1991, thư viện là đơn vị trực thuộc Phòng Quản trị theo Quyết định số 263/TCCB ngày 30/7/1991;
  • Năm 1992, thư viện thuộc Trung tâm Thông tin – Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 186/TCCB ngày 17/8/1992;
  • Năm 1995, thư viện là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ theo Quyết định số 147/ĐHCT.TCCB.95 ngày 06/10/1995;
  • Đến năm 2006, thư viện được đổi tên thành Trung tâm Học liệu theo Quyết định số 482/QĐ-ĐHCT ngày 16/5/2006.
 

Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập tại Trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

 

Nhiệm vụ

1. Phục vụ nhu cầu tham khảo và nghiên cứu tài liệu học thuật trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Phối hợp với Phòng Đào tạo đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo đối với những học phần chưa có, có ít hoặc giáo trình lạc hậu.
3. Bảo đảm an ninh mạng trong các liên kết tìm kiếm thông tin khoa học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
4. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thông tin cho người học nghiên cứu và học tập suốt đời.
5. Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện và bổ sung nguồn tài nguyên thông tin cho hệ thống thư viện trường Đại học Cần Thơ.
6. Tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ thư viện cho hệ thống thư viện khu vực ĐBSCL.
7. Chủ động nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.
8. Thiết lập mới và duy trì hiệu quả các mối quan hệ quốc tế để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện Trường.
9. Khai thác hiệu quả các dịch vụ có thu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện và đời sống của viên chức, người lao động trong đơn vị.
10. In thẻ viên chức, sinh viên tích hợp với thẻ thư viện cho toàn trường.
11. Tổ chức thực hiện các dịch vụ hội nghị, hội thảo tạo nguồn thu để nâng cao chất lượng hoạt động và tăng thêm thu nhập cho viên chức TTHL.
12. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện các trường cao đẳng và đại học ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ./.

Pin It