vien

Điện thoại

 • Mượn trả tài liệu
 • Cấp thẻ
 • Thanh toán ra trường

0292 3872252

0292 3872254

 • Tư vấn tìm tin và các dịch vụ sử dụng thư viện
 • Đăng ký lớp Kỹ năng thông tin

0292 3872255

0292 3872254

 • Yêu cầu bổ sung sách vào hệ thống thư viện

0292 3872254

 • Phụ trách thư viện

0292 3872262

 • Tổ Văn phòng
 • Sử dụng cơ sở vật chất tổ chức Hội nghị Hội thảo

0292 3831565

 • Tổ Dịch vụ Thông tin

0292 3872254

 • Tổ Tài nguyên Thông tin

0292 3872256

 • Tổ Công nghệ Thông tin

0292 3872264

Email

 • Tư vấn các dịch vụ thư viện

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phát triển tài liệu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Trung tâm Học liệu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phụ trách thư viện

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tư vấn trực tuyến

 • Truy cập trực tuyến trên trang thông tin điện tử

https://lrc.ctu.edu.vn

 

Pin It