Translate to (by Google):
 
  •  Điện thoại:

            + Tư vấn tìm tin, đăng ký lớp Kỹ năng thông tin: 0292 387 2254 (hoặc 0292 387 2255)

            + Mượn trả tài liệu – Làm thẻ: 0292 387 2252 (hoặc 0292 387 2254)

            + Thanh toán ra trường:  0292 387 2252

            + Đặt sách:  0292 387 2256

            + Thuê phòng Hội thảo:  0292 383 1565

            + Các liên hệ khác:  0292 387 2259

  • Email:

             + Tư vấn tìm tinThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             + Thông tin chung và góp ýThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             + Chat: “ChatOnline

  •  Địa chỉ gửi thư và bưu phẩm:

             Trung tâm Học liệu - Đại học Cần Thơ - Khu II - Đường 3/2 - Q. Ninh kiều - Tp. Cần Thơ 

Pin It
Go to Top