Translate to (by Google):

Giờ mở cửa

Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

   Phục vụ máy tính: 7:00 – 21:00

   Phục vụ tài liệu mượn: 7:30 – 20:45

Hôm nay là Thứ bảy, 24 Tháng 10 2020: mở cửa

Go to Top