Từ ngày 12-18/01/2020, đoàn 02 viên chức (anh Phạm Lê Giang và anh Triệu Văn Trọng) Trung tâm Học liệu đi học tập kinh nghiệm tại Thư viện trường đại học Songkla -Thái Lan.