vien

            Hội nghị thường niên AUNILO (ASEAN University Network Inter-Library Online) lần thứ 16, với chủ đề “Đảm bảo chất lượng cho các thư viện Đông Nam Á: Cơ hội và thách thức”, được tổ chức trực tuyến do Thư viện Rizal, Đại học Ateneo de Manila (Philippines) từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2021. Hội nghị được điều phối bởi Ban thư ký AUNILO và Ban thư ký AUN.

            Tại Hội nghị thường niên AUNILO lần thứ 16, đại diện các quốc gia thành viên AUN trình bày báo cáo về các sáng kiến, kế hoạch, kinh nghiệm, những đổi mới, cơ hội và thách thức. Bên cạnh đó, các đại diện từ các trường đại học thành viên thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến mạng lưới cũng như các chương trình và hoạt động của AUNILO. Triển khai xây dựng góc ASEAN trong các trường Đại học (giai đoạn 1), Trường Đại học Cần Thơ được chọn trong số 10 Trường thiết lập góc thông in ASEAN, đây là một chương trình thí điểm nhằm thiết lập các trung tâm thông tin trong thư viện của các cơ sở giáo dục đại học ở các quốc gia thành viên ASEAN. 

            AUNILO là mạng lưới Thư viện Trực tuyến các trường đại học Đông Nam Á, gồm 30 thư viện thành viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hàng năm, AUNILO tổ chức Hội nghị thường niên luân phiên, tại các trường thành viên trong khu vực nhằm trao đổi thông tin và thảo luận, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của từng thư viện cũng như các giải pháp phối hợp tổ chức và chia sẻ thông tin, phục vụ mục tiêu đào tạo và nghiên cứu của các trường đại học Đông Nam Á.

            Dự kiến Hội nghị AUNILO lần thứ 17 (2022) tổ chức tại Singapore.

Đây là bài báo cáo của Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ tại Hội nghị thường niên AUNILO lần thứ 16.

Pin It