vien
 

I. Giới thiệu: 

- Trung tâm Học liệu - trường Đại học Cần Thơ, tiền thân là Thư viện Trung tâm trường Đại học Cần Thơ được Tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies ( Mỹ ) tài trợ xây dựng mới trên cơ sở chuyển khoảng 70% vốn tài liệu và toàn bộ cán bộ của Thư viện Trung tâm sang Trung tâm Học liệu.

- Trung tâm Học liệu được tọa lạc trên diện tích đất 7.560 mngay lối vào cổng chính của khu II, Đại học Cần Thơ, một địa điểm lý tưởng thuận tiện cho khách hàng đến sử dụng Trung tâm Học liệu để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Trung tâm Học liệu được xây dựng 4 tầng với tổng diện tích sử dụng là 7.200m. Trung tâm Học liệu được thiết kế xây dựng và sắp xếp mỗi tầng của tòa nhà rất hấp dẫn và khoa học phù hợp cho từng góc học tập, nghiên cứu, làm việc độc lập và theo nhóm. Đặt biệt là sự bố trí một cách khoa học dây chuyền hoạt động tổ chức, điều hành và phục vụ khách hàng, tạo sự linh hoạt và dễ dàng cho khách hàng đến sử dụng Trung tâm học liệu.

II. Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập tại Trường và các đối tượng khác có nhu cầu.

III. Nhiệm vụ

1. Phục vụ nhu cầu tham khảo và nghiên cứu tài liệu học thuật trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Phối hợp với Phòng Đào tạo đề xuất bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo đối với những học phần chưa có, có ít hoặc giáo trình lạc hậu.
3. Bảo đảm an ninh mạng trong các liên kết tìm kiếm thông tin khoa học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
4. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng thông tin cho người học nghiên cứu và học tập suốt đời.
5. Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện và bổ sung nguồn tài nguyên thông tin cho hệ thống thư viện trường Đại học Cần Thơ.
6. Tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ thư viện cho hệ thống thư viện khu vực ĐBSCL.
7. Chủ động nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thư viện đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.
8. Thiết lập mới và duy trì hiệu quả các mối quan hệ quốc tế để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện Trường.
9. Khai thác hiệu quả các dịch vụ có thu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện và đời sống của viên chức, người lao động trong đơn vị.
10. In thẻ viên chức, sinh viên tích hợp với thẻ thư viện cho toàn trường.
11. Tổ chức thực hiện các dịch vụ hội nghị, hội thảo tạo nguồn thu để nâng cao chất lượng hoạt động và tăng thêm thu nhập cho viên chức TTHL.
12. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện các trường cao đẳng và đại học ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ./.

Pin It