Mời các bạn tân sinh viên khóa 46 liên thông - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp không quá 6 tháng) làm thẻ sinh viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/tfcard/  

Thời gian thực hiện:  Từ 18/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020.

Mời các tân học viên sau đại học khóa 27 (2020) - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp không quá 6 tháng) làm thẻ học viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/gdcard/  

Thời gian thực hiện:  Từ 06/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

Mời các bạn tân sinh viên khóa học 46 - Trường Đại học Cần Thơ truy cập vào website sau đây để nộp ảnh (chụp trong vòng 6 tháng trở lại) làm thẻ sinh viên:

 https://storage.ctu.edu.vn/stcard/

 

Thời gian thực hiện:
- Từ 12/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
- Sinh viên đang tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An có thể tiếp tục đăng ký sau ngày 31/10/2020.