Dự án ODA trường Đại học Cần Thơ mua quyền truy cập hơn 800 các nghiên cứu điển hình ở các thị trường đang nổi của nhà xuất bản EMERALD của Anh quốc; gồm các chủ đề kinh tế, quản trị... phù hợp với các ngành đào tạo của trường đại học Cần Thơ . Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.

Dự án ODA trường Đại học Cần Thơ mua quyền truy cập tạp chí điện tử của CABI - thuộc AIRCA - Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế về nông nghiệp; CSDL này gồm hơn 800 tạp chí khoa học (tiếng anh), chủ đề nông nghiệp, môi trường, thủy sản và sức khỏe toàn cầu phù hợp với các ngành đào