vien

1. Mục tiêu

- Cấp thẻ thư viện tích hợp vào thẻ sinh viên.

- Biết cách sử dụng hệ thống thư viện trường.

- Khai thác các cơ sở dữ liệu, tạp chí, sách dạng in ấn và điện tử phục vụ học tập.

2. Thời gian: 18/9/2022 đến 30/11/2022

3. Số lượng: 8.000 sinh viên (dự kiến)

4. Hình thức thực hiện

- Nộp ảnh trực tuyến cấp thẻ thư viện tích hợp vào thẻ sinh viên.

- Hướng dẫn trực tuyến sử dụng hệ thống thư viện trường.

5. Nội dung chi tiết xem tại đây

 ** Video hướng dẫn nộp hình thẻ **

Pin It