vien

Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Học liệu, trường Đại học Cần Thơ tổ chức đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Ths Nguyễn Thị Nguyên Tuyết, giảng viên Khoa Ngoại ngữ và sinh viên đã thảo luận tiểu thuyết lịch sử “The Scarlet Letter” của tác giả Nathaniel Hawthorne.


Hình ảnh buổi đọc và thảo luận sách

Pin It