Translate to (by Google):

Kính mời quý bạn đọc tham dự buổi đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với hai tác phẩm "How to be happy at work" của tác giả Annie McKee; "Leadership presence: Emotional intelligence" của tác giả Amy Jen Su, et al. Đây là sách được tặng trong bộ sưu tập sách của Quỹ Châu Á

Pin It
Go to Top