vien

THÔNG BÁO

 

Trung tâm Học liệu thông báo tạm ngưng phục vụ: từ 7g00 - 11g00 ngày 25/11/2022.

Lý do: Trung tâm Học liệu tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 -2023.

Trân trọng.

   

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Pin It