vien

THÔNG BÁO

(V/v ngưng phục vụ)

 

Thực hiện công văn số 15/ĐGNLNN ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ về việc hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khóa 47, Trung tâm Học liệu thông báo đến bạn đọc về thời gian ngưng phục vụ như sau:

16h00 đến 21h00, từ thứ hai đến thứ sáu (07/03/2022 đến ngày 11/03/2022).

Trân trọng.

 

 

                                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Pin It