vien

THÔNG BÁO

(V/v tạm ngưng phục vụ buổi tối)

Căn cứ thông báo của trường Đại học Cần Thơ ngày 25/06/2021về việc tiếp tục học không tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Học liệu tạm ngưng phục vụ buổi tối

Thời gian: Từ ngày 28/06/2021 đến khi có thông báo mới.

    Mong quý bạn đọc thông cảm.

                                                                                      Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2021

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                           Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Pin It