Translate to (by Google):

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Học liệu đã tổ chức “Đọc và thảo luận sách” bằng ngôn ngữ tiếng anh. Diễn giả Thạc sĩ Nguyễn Thị Nguyên Tuyết và hơn 40 sinh viên đã thảo luận tác phẩm “Desiree's Baby” của Kate Chopin - Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Hoa Kì

Pin It
Go to Top