Translate to (by Google):

Mời các bạn sinh viên tham gia Chương trình trực tuyến về dự án iGuardian - An toàn khi online

- Thời gian: ngày 14 tháng 10, 10h00 - 11h30

- Nội dung: gặp gỡ và trao đổi với các nhân viên Lãnh sự quán Hoa Kỳ để tìm hiểu về dự án iGuardian. Đây là dự án tập trung vào việc giữ an toàn cho thanh niên khỏi những mối nguy hiểm từ các hoạt động trực tuyến hiện nay. Chương trình giúp trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về an toàn trực tuyến đồng thời cung cấp một số thông tin để nhận biết các hiểm họa trực tuyến và các kênh liên hệ khi cần thiết.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt

- Chương trình sẽ được thực hiện thông qua Zoom và các bạn sinh viên phải đăng ký trước để nhận link tham gia.

- Đăng ký tham dự: https://tinyurl.com/onlinesafetyCTU

Pin It
Go to Top