vien

1. CiteScore

Chỉ số trích dẫn CiteScore được tính tương tự như IF. Tuy nhiên, CiteScore sẽ lấy dữ liệu trong vòng 3 năm (thay vì 2 năm như IF).

2. SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Tác động chuẩn hóa nguồn (tạm dịch) trên một bài báo, là chỉ số tác động trích dẫn trung bình của các bài báo của một tạp chí khoa học, lấy nguồn dữ liệu từ Scopus do Henk Moed đề xuất năm 2010. Chỉ số SNIP nhằm điều chỉnh sự khác biệt trong việc trích dẫn giữa các ngành khoa học.

SNIP được tính như sau:

 

 

Số trích dẫn tiềm năng là số lượng trích dẫn trung bình của các bài báo trong cùng lĩnh vực (đối với các công trình đã xuất bản từ 1 đến 3 năm trước) trong năm được tính.

3. FWCI (Field-Weighted Citation Impact)

Tác động trích dẫn theo trọng số lĩnh vực (tạm dịch), là chỉ số được tính dựa trên tổng số trích dẫn của một tài liệu so với chỉ số trích dẫn trung bình ước lượng toàn cầu đối với lĩnh vực đó.

 

Các tài liệu tương tự được định nghĩa là các bài viết chung lĩnh vực, cùng loại hình tài liệu và xuất bản cùng giai đoạn. Ví dụ một tạp chí có hệ số FWCI=1, nghĩa là tạp chí đó chỉ mới vừa đạt chỉ số ước lượng trung bình của thế giới, một tạp chí có FWCI=1.48, nghĩa là số lượt trích dẫn của tạp chí cao hơn 48% so với mong đợi toàn cầu.

4. SJR (Scimago Journal Rank)

Chỉ số SJR nhằm đo lường độ uy tín bình quân theo từng bài báo của các tạp chí khoa học mà không lệ thuộc vào quy mô của tờ báo. SJR sử dụng các dữ liệu từ Scopus: tổng số trích dẫn nhận được trong năm của một tạp chí, mức độ uy tín và ảnh hưởng của các tạp chí đã trích dẫn, tổng số bài báo đã xuất bản trong 3 năm trước đó và được tính như sau:

5. Altmetric

Cùng với sự phát triển của ngành khoa học “đo lường khoa học”, có rất nhiều chỉ số phản ánh tác động của một bài báo khoa học đã ra đời. Altmetric ra đời vào năm 2011 do Euan Adie đặt nền tảng và phát triển. Trong khi IF chỉ phản ánh tầm ảnh hưởng của tạp chí, H-index phản ánh tầm ảnh hưởng của tác giả được tích lũy sau nhiều năm, thì Altmetric đánh giá tầm ảnh hưởng xã hội của cá thể bài báo nghiên cứu khoa học. Trong thời đại internet, truyền thông xã hội và công bố trực tuyến, sự hiện diện của Altmetric góp phần quan trọng và bổ sung rất tốt cho các chỉ số truyền thống. Altmetric đề xướng chỉ số “altmetric score” để phản ánh mức độ chú ý của các mạng xã hội đến công trình nghiên cứu. Altmetric score được tính toán từ 03 nguồn:

- Số lần đề cập: đếm số lần bài báo được các trang mạng xã hội đề cập hay thảo luận.

- Nguồn đề cập: Altmetric có danh sách các nguồn đề cập và các trọng số đi kèm.

- Tác giả đề cập: các tác giả nổi tiếng hay có ảnh hưởng được gắn trọng số cao hơn những tác giả khác.

Pin It

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực