vien

Hệ số tác động tạp chí (Journal impact factor - JIF) hay Hệ số tác động (Impact factor - IF) của một tạp chí khoa học (academic journals) là tần số trích dẫn (citation) trung bình của các bài báo khoa học (article) sau khi đã công bố trong vòng hai năm liên tiếp gần nhất trên tạp chí đó. Hệ số tác động do Eugene Garfield và Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information - ISI) thiết lập nên. Được phát triển từ năm 1950 và bắt đầu từ năm 1975, Hệ số tác động chỉ tính cho các tạp chí nằm trong danh bạ ISI hay Journal Citation Report.

Hệ số tác động được tính dựa vào số liệu trong 3 năm. IF của một tạp chí vào năm được tính là tổng số trích dẫn trong năm được tính của các bài báo được xuất bản trong vòng hai năm trước đó, chia cho tổng số bài báo được xuất bản trong hai năm trước đó.

Ví dụ: Để thống kê số hệ số tác động của tạp chí A vào năm 2018 thì ta cần thống kê tất cả những lượt trích dẫn của bài báo thuộc tạp chí A xuất bản từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 trong khoản thời gian ba năm: 2018-2017-2016. 

 

IF 2018  =

Tổng số trích dẫn trong năm 2018, 2017, 2016 của các bài báo được xuất bản năm 2017, 2016

Tổng số bài báo đã xuất bản trong năm 2017,2016

Ngày nay, IF thường được dùng với mục đích là thông tin tham khảo mức độ quan trọng tương đối của một tạp chí so với các tạp chí khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành; các tạp chí có IF cao thường được coi là có uy tín hơn so với các tạp chí có IF thấp.

Pin It

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực