vien

Quy trình thẩm định có thể thực hiện qua 10 bước, tuy nhiên những bước này có thể khác nhau giữa các tạp chí.

Bước 1.Nộp bài (Submission of Paper)

Tác giả cần đọc kĩ các yêu cầu nộp bài của tạp chí mà mình chọn. Thông thường là qua một hệ thống trực tuyến.

Bước 2 Thẩm định bước đầu (Editorial Office Assessment)

Tạp chí kiểm tra hình thức trình bày, bố cục, biểu bảng, hình ảnh, số liệu, trích dẫn tài liệu tham khảo…của bài viết đúng theo quy định của tạp chí.

Bước 3 Thẩm định của ban biên tập (Appraisal by the Editor-in-Chief (EIC)

Tạp chí kiểm tra mức độ phù hợp chủ đề bài viết với tạp chí, về phương pháp nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu có tính mới hay không, nếu không có thể bị từ chối ngay bước này.

Bước 4 Gửi bài báo đến Editors (EIC Assigns an Associate Editor (AE)

Nếu bài báo phù hợp với mục tiêu yêu cầu của tạp chí, trình bày đúng quy định. Bài báo sẽ được chuyển tới Associate Editors để biên tập và thẩm định

Bước 5  Gửi lời mời đến phản biện (Invitation to Reviewers)

Ban biên tập, gửi lời mời đến các nhà phản biện phù hợp với chuyên môn.

Bước 6 Phản biện phản hồi về lời mời (Response to Invitations)

Các nhà phản biện xem xét lời mời để phản biện các bài báo thuộc lĩnh vực chuyên môn. Họ có thể chấp nhận hoặc từ chối hoặc đề nghị những người đánh giá khác

Bước 7 Tiến hành thẩm định (Review is Conducted)

Người phản biện tiếp cận bài báo (thường là hai phản biện). Họ có thể yêu cầu giải trình hoặc bổ sung những nội dung, những điểm chưa rõ trong bài viết, họ cũng đặt ra những câu hỏi yêu cầu các tác giả giải trình làm rõ những thông tin, số liệu, cách tính toán số liệu, những lập luận mà chưa rõ. Tác giả bài viết có nhiệm vụ giải trình chi tiết những yêu cầu của cả hai phản biện. Sau mỗi lần giải trình, từng phản biện sẽ lại xem xét lại tổng thể, có thể tiếp tục đưa ra những câu hỏi, những vấn đề hay những thông tin, bằng chứng, dữ liệu chưa thống nhất. Quá trình giải trình này chỉ dừng lại  khi phản biện hài lòng với những bằng chứng minh bạch, những lập luận có căn cứ khoa học của tác giả, để tổng thể bài công bố đạt chất lượng và đáp ứng tiêu chí của mỗi tạp chí

Bước 8 Tạp chí thẩm định các nhận xét (Journal Evaluates the Reviews)

Biên tập xem xét tất cả các bài đánh giá trả lại, trước khi đưa ra quyết định tổng thể. Nếu các bài đánh giá khác nhau, Ban biên tập có thể mời thêm người đánh giá để có thêm ý kiến ​​trước khi đưa ra quyết định.

Bước 9 Quyết định được thông báo (The Decision is Communicated)

Biên tập viên gửi email quyết định đến tác giả về các ý kiến của phản biện và Ban Biên tập tạp chí.

Bước 10 Các bước tiếp theo (Next Steps)

Nếu được chấp nhận, bài báo được gửi đến nhà xuất bản để xuất bản. Nếu bài viết bị từ chối hoặc gửi lại tiếp tục chỉnh sửa, biên tập xử lý giai đoạn này.

Nguồn: https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/what-is-peer-review/the-peer-review-process.html

Nguồn:  https://media.wiley.com/assets/7320/70/peer_review_variables_diagram.png

Nguồn: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review

 

Thông thường, đối với những bài báo gửi đăng trên các tạp chí uy tín trong hệ thống ISI hay Scopus, thời gian phản biện có thể kéo dài từ 6 tháng đến hơn 1 năm.

Một số lý do cơ bản khiến bài viết bị từ chối công bố trên tạp chí quốc tế là:

- Thiếu vấn đề mới

- Phương pháp nghiên cứu thiếu thuyết phục, không khoa học

- Hình thức trình bày và phân tích dữ liệu không phù hợp với tạp chí

- Nội dung bài viết không phù hợp với tạp chí

Pin It