vien

Để công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước thì việc tìm hiểu danh mục tạp chí khoa học được công nhận và đặc biệt là các tạp chí quốc tế rất quan trọng.

Danh sách các tạp chí quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

Danh sách các tạp chí quốc tế thuộc nhóm SCIE (Science Citation Index Expanded)

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

Danh sách các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Khoa học xã hội SSCI (Social Sciences Citation Index)

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J

Danh sách các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts and Humanities Citation Index)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H

Danh sách các tạp chí thuộc SCOPUS:

http://www.scimagojr.com/hoặc

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

 

Sự ảnh của tạp chí thường căn cứ vào chỉ số tác động IF (Impact Factor), lượt xem/tải tạp chí, và phân nhóm các tạp chí ở các mức độ cao thấp khác nhau. Các tác giả khi tìm hiểu về công bố quốc tế biết về mã số ISSN, danh mục Scopus và ISI, chỉ số tác động và số lần trích dẫn (citation index).

Pin It