vien

Năm 2005, Jorge Hirsch đã đề nghị một chỉ số mới nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng tích lũy của một nhà khoa học lấy tên là H-index. Chỉ số H được tính toán dựa trên số công trình công bố và số lần trích dẫn. Chỉ số H của một nhà khoa học là H công trình trong số N công trình của nhà khoa học đó được trích dẫn ít nhất là H lần, và (N-H) được trích dẫn dưới H lần.

Ví dụ: Một nhà khoa học có chỉ số H = 50, nghĩa là “Nhà khoa học có ít nhất 50 công trình nghiên cứu, mỗi công trình được trích dẫn ít nhất là 50 lần.”

Ngày nay, các cơ quan quản lý khoa học ở châu ÂU, châu Mỹ, châu Úc đều sử dụng chỉ số H làm cơ sở cho đề bạt, cấp tài trợ và đánh giá thành công của một nhà khoa học hay một nhóm nghiên cứu.

Pin It