vien

- Tựa bài viết

- Tóm tắt và từ khóa

- Giới thiệu

- Phương pháp

- Kết quả

- Thảo luận và kết luận

- Tài liệu tham khảo

- Biểu bảng và số liệu

- Lời cám ơn

Hướng dẫn trên trang nhà xuất bản Elsevier

https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/736684?generatepdf=true

Pin It