vien

- Xác định chủ đề chính và mục tiêu bài báo

- Chọn một tạp chí phản biện, đánh giá phù hợp với mục tiêu

- Tìm kiếm, chọn và tóm tắt các tài liệu có liên quan

- Phác thảo bài viết

- Viết bản thảo đầu tiên

- Xem lại bản thảo

- Nhờ người nhận xét về bản thảo

- Chỉnh sửa bản thảo

Pin It