vien

- Mức độ liên quan.

- Tính kịp thời.

- Mục tiêu rõ ràng.

- Được thiết kế và thực hành dựa trên nền tảng khoa học.

- Theo phương pháp nghiên cứu khoa học được chấp nhận.

- Phù hợp với nguyên tắc đạo đức.

Pin It