vien

Một số tiêu chuẩn đánh giá cái mới trong nghiên cứu khoa học:

- Phát triển một lý thuyết mới.

- Diễn dịch lại hay xét lại một lý thuyết hiện hành trong bối cảnh mới.

- Phát triển một công cụ nghiên cứu mới hay một kỹ thuật mới.

- Phát triển một mô hình mới để tiếp cận một vấn đề cũ.

- Thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề chưa từng biết đến trước đây hay chưa từng được điều tra trước đây.

- Thực hiện những phân tích chi tiết về một vấn đề chưa từng biết đến trước đây hay chưa từng được điều tra trước đây.

- Phát triển một sản phẩm mới hay cải tiến sản phẩm hiện có.

- Cung cấp dữ liệu mới hay kết luận mới chưa từng có trước đây.

Pin It