vien

Nghiên cứu khoa học xuất phát từ ý tưởng. Ý tưởng xuất phát từ nhiều nguồn, nhưng chủ  yếu là qua quan sát thực tế, đọc những bài nghiên cứu trước, tham dự hội nghị…Quá trình hình thành ý tưởng thường trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ý tưởng cần phải phác họa thành đề cương nghiên cứu, chuyển hóa dữ liệu thành thông tin, biến thông tin thành tri thức.

Pin It