vien

Bạn đọc yêu cầu tài liệu mới bổ sung vào hệ thống thư viện trường ĐHCT, thực hiện:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-order.html

Bước 2: Chọn đăng nhập (Sử dụng tài khoản đăng nhập quản lý giảng dạy, học tập.

Mã số: HS, SV, HV, CB-VC)

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu ĐẶT MUA TÀI LIỆU (Thông tin cá nhân, thông tin tài liệu đặt mua,…)

Bước 4: Chọn “ĐĂNG KÍ”

Pin It