vien

Sách  

Tất cả các chuyên ngành đào tạo của trường Đại học Cần Thơ gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo tổng quát và chuyên sâu.

         + Tài liệu đọc tại thư viện: sách có dán nhãn bi màu trên gáy sách.

               * Vị tríTầng 2: sách tiếng Việt; Tầng 3: sách ngoại văn.

         + Tài liệu cho mượn về nhà

               * Vị tríTầng 2: sách tiếng Việt; Tầng 3: sách ngoại văn.

Báo – Tạp chí  

Tạp chí khoa học liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của trường Đại học Cần Thơ, các tạp chí nằm trong danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

         + Vị tríTầng 3.

Luận văn sau đại học - Đề tài nghiên cứu khoa học

Luận văn bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đại học Cần Thơ.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

        + Vị trí: tầng 3.

Tài liệu của các tổ chức/cá nhân tặng

Là tài liệu của các tổ chức như FAO, IRRI, WHO, WorldBank, bộ sưu tập của Giáo sư Gene và các nguồn thông tin được chia sẻ từ bạn đọc. 

         + Vị trí: Tầng 3 (nằm trong bộ sưu tập tài liệu chuyên ngành tiếng Việt và ngoại văn)

Sách mới

Giới thiệu các sách mới nhập vào thư viện được phân loại theo chủ đề và ngày cập nhật.

Tài liệu hạn chế

Các tài liệu hạn chế được lưu trữ tại Trung tâm Học liệu (tài liệu trước năm 1975).

Pin It