Translate to (by Google):

Sách  

Gồm tài liệu chuyên ngành và các tài liệu in ấn khác được phục vụ theo lĩnh vực đào tạo của trường. Bộ sưu tập gồm có:

         + Tài liệu đọc tại chỗ (sách có dán nhãn bi màu trên gáy sách) và tài liệu cho mượn về nhà. Vị tríTầng 2: sách tiếng Việt; Tầng 3: sách ngoại văn).
         + Tài liệu tham khảo: Các tài liệu về thống kê, niên giám, từ điển, bách khoa toàn thư. Vị tríTầng 2 - TTHL.

Báo – Tạp chí  

Gồm: báo và tạp chí chuyên ngành trong vòng 5 năm gần nhất. Riêng tạp chí cũ được đóng bộ để lưu trữ và phục vụ bạn đọc khi có yêu cầu. Lưu ý: tài liệu chỉ đọc tại khu vực Báo –Tạp chí. Vị tríTầng 3 –TTHL.

Tài liệu Nghe nhìn

Gồm Cơ sở dữ liệu trên CD-ROM; CD-ROM, VCD, DVD, băng cassette đi kèm sách, băng video. Vị trí: Tầng 3 –TTHL

Tài liệu của các tổ chức/cá nhân tặng

Là tài liệu của các tổ chức như FAO, IRRI, WHO, WorldBank, bộ sưu tập của Giáo sư Gene và các nguồn thông tin được chia sẻ từ bạn đọc. Vị trí: Tầng 3 –TTHL (nằm trong bộ sưu tập tài liệu chuyên ngành tiếng Việt và ngoại văn)

Sách mới  

Trang blog giới thiệu các tài liệu mới của TTHL được phân theo chủ đề và ngày cập nhật. Bạn đọc cũng có thể truy cập lại phần lưu trữ các tài liệu mới đã được giới thiệu trước đó.

Tài liệu hạn chế   

Các tài liệu hạn chế được lưu trữ tại TTHL (tài liệu trước năm 1975).

Pin It
Go to Top