vien

Năm 2022

 - Tháng 5:

          - Nhà xuất bản GALE

 - Tháng 4:

          - Nhà sách Fahasa Cần Thơ:

           + Nhà xuất bản CENGAGE - 10/2021 

           + Nhà xuất bản CENGAGE  -- Nhà xuất bản CENGAGE AE

           + Nhà xuất bản PEARSON

           + Nhà xuất bản SAGE

           + Nhà xuất bản SPRINGER 2020  --  Nhà xuất bản SPRINGER 2021

           + Nhà xuất bản TAYLOR FRANCIS 2020 --  Nhà xuất bản TAYLOR FRANCIS 2021

           + Nhà xuất bản WILLEY

          - Nhà sách Phương Nam

          - CDIMEX: Nhà xuất bản Mc GRAW HILL  --  Danh mục Hội sách 1  --  Danh mục Hội sách 2

          - Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM

 

Năm 2021

- Tháng 1Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM

- Tháng 5: Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật   

 

Năm 2020

- Tháng 2: Nhà sách Fahasa Cần Thơ  --  Nhà sách Thăng Long  --  Nhà xuất bản Tổng hợp

- Tháng 3Nhà sách Fahasa Cần Thơ  --  Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật  --  Nhà sách Thăng Long  --  Nxb. Đại học Sư phạm  --  

- Tháng 5: Nhà xuất bản chính trị quốc gia-Sự thật  --  Nhà sách Fahasa Cần Thơ  --  

- Tháng 6: Công ty CP XNK & Phát triển Văn hóa (CDIMEX)  --  

- Tháng 7: Nhà sách Thăng Long  --  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tại Cần Thơ  --  

- Tháng 8: Nhà sách Thăng Long  --  

- Tháng 10: Nhà sách FAHASA - Springer 2018 --  Nhà sách FAHASA 2 - Springer 2019   --  Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật  -- 

 

Năm 2019

 - Tháng 1: Nhà sách Thăng Long . 

 - Tháng 2Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật . 

 - Tháng 3Nhà sách Thăng Long . Nxb. Tổng hợp (theo chủ đề ngành đào tạo của Trường) . 

 - Tháng 5: Alphabook 1, Alphabook 2  --  Nxb. Chính trị Quốc gia 1, Nxb. Chính trị Quốc gia 2

 - Tháng 6: Nxb. Chính trị Quốc gia  -- 

 - Tháng 7: Nhà sách Thăng Long  --  Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật  --  

 - Tháng 8: Nhà sách miền Đông  --  

 
Năm 2018

 - Tháng 3NXB Alpha Books . NXB Chính trị QG

 - Tháng 4NXB ĐHSPHN . Nhà sách FAHASA . Giáo trình ĐH, CĐ . Sách kinh tế . Nhà sách Thăng Long . Sách tổng hợp . Sách xây dựng . Sách KHTN và CN . NXB Tổng hợp .

                    Sách ngoại văn: Danh mục Xunhasaba 01 .  Danh mục Xunhasaba 02

 - Tháng 6Nxb. ĐHSP Hà Nội . Nhà sách Thăng Long . NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật

 - Tháng 7Nxb. Chính trị Quốc gia . Textbook Pearson . Công ty First News - Trí Việt

Tháng 8Nhà sách miền Đông . Nhà sách Thăng Long . 

Tháng 9Nhà sách miền Đông . FAHASA . 

Tháng 10Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM . Nhà sách Thăng Long . 

Tháng 11: Nhà sách Thăng Long . Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự Thật . Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội . 

Tháng 12Nhà sách Fahasa . Nhà sách Thăng Long . 

 

 

Pin It