Translate to (by Google):
Năm 2018

 - Tháng 3NXB Alpha Books . NXB Chính trị QG

 - Tháng 4NXB ĐHSPHN . Nhà sách FAHASA . Giáo trình ĐH, CĐ . Sách kinh tế . Nhà sách Thăng Long . Sách tổng hợp . Sách xây dựng . Sách KHTN và CN . NXB Tổng hợp .

                    Sách ngoại văn: Danh mục Xunhasaba 01 .  Danh mục Xunhasaba 02

 - Tháng 6Nxb. ĐHSP Hà Nội . Nhà sách Thăng Long . NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật

 - Tháng 7Nxb. Chính trị Quốc gia . Textbook Pearson . Công ty First News - Trí Việt

Tháng 8Nhà sách miền Đông . Nhà sách Thăng Long . 

Tháng 9Nhà sách miền Đông . FAHASA . 

Tháng 10Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM . Nhà sách Thăng Long . 

Tháng 11: Nhà sách Thăng Long . Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự Thật . Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội . 

Tháng 12Nhà sách Fahasa . Nhà sách Thăng Long . 

Năm 2019

 - Tháng 1: Nhà sách Thăng Long . 

 - Tháng 2Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật . 

 - Tháng 3Nhà sách Thăng Long . Nxb. Tổng hợp (theo chủ đề ngành đào tạo của Trường) . 

 - Tháng 5: Alphabook 1, Alphabook 2  --  Nxb. Chính trị Quốc gia 1, Nxb. Chính trị Quốc gia 2

 - Tháng 6: Nxb. Chính trị Quốc gia  -- 

 - Tháng 7: Nhà sách Thăng Long  --  Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật  --  

 - Tháng 8: Nhà sách miền Đông  --  

Pin It
Go to Top