vien

Ngày 28/9/2022, Ths Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa Ngoại Ngữ, tham gia chương trình Đọc và thảo luận tác phẩm “The Lady, or the Tiger?” by Frank R. Stockton cùng 45 sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

Hình ảnh buổi đọc sách

Pin It