Các video hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và cho phép người sử dụng tự kiểm tra kiến thức kỹ năng thông tin của mình. Hướng dẫn giúp người sử dụng nâng cao khả năng tìm kiếm và đánh giá nguồn thông tin có chất lượng phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, cũng như hỗ trợ cho việc học suốt đời.

Pin It

Tìm tài liệu trong thư viện

 Đăng nhập người dùng

Tìm bài viết trong trang web
Nhấn Enter để bắt đầu
Go to Top