Translate to (by Google):

Cơ sở dữ liệu trực tuyến được đăng ký quyền truy cập  

Gồm tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội thảo khoa học, nghiên cứu điển hình,...liên quan đến tất cả lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Cần Thơ. Đây là những nguồn tài liệu học thuật được đăng ký trả phí để truy cập hoặc qua quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với các tổ chức xuất bản uy tín trên thế giới đế đăng ký quyền truy cập. Các cơ sở dữ liệu: Thư viện pháp luật Việt Nam, SpingerLink, Proquest, Web of Knowledge, IEEE, Science Direct, Scopus, Ebrary, IMF, CABI, Emerald Case Study, AGORA, HINARI, OARE, ARDI, GOALI-LAW, Lyell Collection, IngentaConnect.

Cơ sở dữ liệu trực tuyến truy cập mở  

Gồm tạp chí khoa học, sách, tài liệu hội thảo khoa học,...được các nhà xuất bản uy tín trên thế giới cho phép người dùng truy cập miễn phí. Các nguồn tài liệu học thuật này liên quan đến tất cả lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Trường Đại học Cần Thơ, như: kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, môi trường, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,...

Học liệu mở  

Các khóa học và các nguồn tài liệu học tập của các trường đại học nổi tiếng trên thế giới

Pin It
Go to Top