Translate to (by Google):
 1. Đăng ký lớp học đào tạo kĩ năng thông tin ở đâu?

Trực tiếp tại Quầy Dịch vụ thông tin, tầng 2

            Đăng kí online: Đăng ký

            Qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Trung tâm Học liệu (TTHL) có bao nhiêu phòng thảo luận nhóm? Ở đâu?

  Có 4 phòng thảo luận nhóm ở tầng 2  và tầng 3

 1. Sử dụng phòng thảo luận nhóm đăng ký ở đâu?

http://www.lrc.ctu.edu.vn/dkptl/

 1. Nơi mượn và trả sách TTHL ở đâu?

Quầy Lưu hành, tầng 1 TTHL; sách trả có thể trả tại thùng trả sách 24/24

 1. Liên hệ ở đâu để làm lại thẻ TTHL đã bị mất?

Tầng 1, TTHL

 1. Tài liệu quốc văn đặt ở đâu?

Tầng 2, TTHL

 1. Tài liệu ngoại văn Trung tâm Học liệu ở đâu?

Tầng 3, TTHL

 1. Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (bản in) đặt ở đâu?

Tầng 3, TTHL

 1. Tôi có thể yêu cầu tư vấn tìm kiếm thông tin tài liệu ở đâu?

Các quầy Dịch vụ Thông tin các tầng tại TTHL

 1. Tôi có thể tìm đọc sách điện tử (e-book) và các tạp chí chuyên ngành điện tử (e-journal) ở đâu trên trang chủ TTHL?

https://lrcdig.ctu.edu.vn/digital/?s=11 https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/features/ca-c-c-sa-da-lia-u/a-a-c-mua-quya-n-sa-da-ng

 1. Liên hệ mượn sách ra khỏi TTHL ở đâu?

Tại quầy Lưu hành, tầng 1

 1. Trả sách mượn ra khỏi TTHL ở đâu?

Tại Quầy Lưu hành, tầng 1 hoặc thùng trả sách 24/24 tại tiền sảnh TTHL

 1. Phòng suy ngẫm ở tầng nào trong TTHL?

Tầng 3, TTHL

 1. Đăng ký phòng tự nghiên cứu trong phòng suy ngẫm ở đâu?

Quầy tham khảo Báo – tạp chí, tầng 3, TTHL

 1. Báo – tạp chí ở tầng nào trong TTHL?

Tầng 3, TTHL

Pin It
Go to Top