vien

THÔNG BÁO

(V/v Hướng dẫn sinh viên khóa 47 sử dụng hệ thống thư viện trường và
cấp thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện)

 

Trung tâm Học liệu (TTHL) thông báo việc thực hiện hướng dẫn sinh viên khóa 47, sinh viên hệ liên thông sử dụng hệ thống thư viện trường và cấp thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện, an toàn trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19 theo hình thức trực tuyến như sau:

TT

NGÀY

NỘI DUNG

Link truy cập

 

1

1/10 - 4/10/2021

 

Sinh viên nhận video hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện Trường

https://lrc.ctu.edu.vn/index.php/aboutus/lrc-guide

Sinh viên nhận video hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống đăng ký làm thẻ sinh viên trực tuyến qua thư điện tử

https://www.youtube.com/watch?v=YU-Y3SoxLrs

2

5/10 - 30/10/2021

Sinh viên tiến hành đăng nhập vào hệ thống làm thẻ sinh viên trực tuyến để nộp ảnh cấp thẻ.

https://storage.ctu.edu.vn/thesv2021/LDAP/ 

3

16/11- 30/11/2021

 

TTHL sẽ thông báo văn phòng Khoa/Viện đến nhận và phát thẻ cho sinh viên sau khi hoàn tất in thẻ

 

Sau ngày 30/11/2021

TTHL sẽ thông báo qua email cá nhân do trường cấp và trên website TTHL để sinh viên điều chỉnh trực tuyến các trường hợp sai sót (nếu có).

https://storage.ctu.edu.vn/thesv2021/LDAP/

 

Trân trọng.

                                                                                                         P.GIÁM ĐỐC

                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Pin It