Translate to (by Google):

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương; Lễ 30/4 & 1/5/2021)

Căn cứ vào thông báo số 665/ĐHCT-KHTH ngày 9/4/2021 của trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Học liệu thông báo thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 & 1/5/ 2021 như sau:

 • Giỗ Tổ Hùng Vương
  - Thứ tư ngày 21/4/2021
  - Tài liệu mượn có hạn trả vào thời gian trên không tính trễ hạn.
  - Thời gian tính trễ hạn từ ngày 23/4/2021
 • Lễ 30/4 & 01/5/2021
  - Từ thứ sáu, ngày 30/4/2021 đến hết thứ hai ngày 3/5/2021
  - Tài liệu mượn có hạn trả vào thời gian nghỉ trên không tính trễ hạn.
  - Thời gian tính trễ hạn từ ngày 5/5/2021

Bạn đọc có thể trả sách tại thùng trả sách 24/24 trong thời gian nghỉ Lễ.
Trân trọng.

                                                                                    Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2021

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Pin It
Go to Top