vien

Đọc và thảo luận tác phẩm “The lady, or the tiger?” của nhà văn Mỹ Frank R. Stockton

Ngày 6 tháng 11 năm 2020, hơn 50 sinh viên trường Đại học Cần Thơ tham dự đọc và thảo luận sách bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với Thạc sĩ Hồ Phương Thùy, giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Cần Thơ. Diễn giả và sinh viên trao đổi tác phẩm“The lady, or the tiger?” của nhà văn Mỹ Frank R. Stockton

Pin It