Translate to (by Google):

Nguồn tài liệu in ấn bổ sung hàng năm

Vùng phân loại (DDC)

Lĩnh vực

5.2020

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

0

Tác phẩm tổng loại

135

164

460

725

446

744

206

325

172

379

169

360

1

Triết học

60

71

113

285

67

108

98

179

66

160

100

278

2

Tôn giáo

26

28

19

42

30

35

35

37

3

3

20

55

3

Khoa học xã hội

1328

1468

1182

1579

1696

2268

1573

2390

1510

2966

1033

2404

4

Ngôn ngữ

106

143

262

464

406

550

183

353

267

564

688

1770

5

Khoa học tự nhiên

195

270

402

641

372

479

464

707

644

1363

659

1466

6

Khoa học ứng dụng

702

848

1389

2326

1094

1729

1237

1990

1453

2494

1385

2464

7

Thể thao

78

87

60

88

112

127

72

97

144

203

37

105

8

Văn học và Tu từ học

130

170

222

424

332

514

386

973

223

492

192

513

9

Lịch sử, địa lý

215

248

158

254

280

394

417

594

139

346

183

583

 

Tổng

2.975

3.497

4.267

6.828

4.835

6.948

4.671

7.645

4.621

8.970

4.466

9.998

 

Tổng số tài liệu in ấn thống kê theo năm

Vùng phân loại (DDC)

Lĩnh vực

Tổng cộng (5.2020)

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

0

Tác phẩm tổng loại

8817

19210

8682

19046

8222

18321

7776

17577

7570

17252

7398

16873

1

Triết học

2613

6566

2553

6495

2440

6210

2373

6102

2275

5923

2209

5763

2

Tôn giáo

753

1420

727

1392

708

1350

678

1315

643

1278

640

1275

3

Khoa học xã hội

39564

76597

38236

75129

37054

73550

35358

71282

33785

68892

32275

65926

4

Ngôn ngữ

11148

23672

11042

23529

10780

23065

10374

22515

10191

22162

9924

21598

5

Khoa học tự nhiên

15112

38150

14917

37880

14515

37239

14143

36760

13679

36053

13035

34690

6

Khoa học ứng dụng

39722

93656

39020

92808

37631

90482

36537

88753

35300

86763

33847

84269

7

Thể thao

2777

5652

2699

5565

2639

5477

2527

5350

2455

5253

2311

5050

8

Văn học và Tu từ học

10741

26136

10611

25966

10389

25542

10057

25028

9671

24055

9448

23563

9

Lịch sử, địa lý

8042

15058

7827

14810

7669

14556

7389

14162

6972

13568

6833

13222

   Tổng

139.289

306.117

136314

302620

132047

295792

127212

288844

122541

281199

117920

272229

 

Số lượt bạn đọc vào Trung tâm Học liệu theo năm

  Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tháng 01       34,803       26,252      17,592       26,597      19,982
Tháng 02         9,665       15,234      25,864       10,813      19,468
Tháng 03       33,675       32,228      38,469       34,354      37,550
Tháng 04       42,228       45,498      48,919       35,253      41,069
Tháng 05       28,283       25,352      23,826       35,323      34,364
Tháng 06       32,937       33,152      27,842       19,922      19,776
Tháng 07         2,455         2,646        4,958         8,673        7,673
Tháng 08       30,644       34,750      32,415       25,208      26,451
Tháng 09       33,099       35,117      30,761       30,092      31,664
Tháng 10       34,751       33,836      33,468       38,220      45,032
Tháng 11       39,162       38,410      35,174       46,986      50,620
Tháng 12       18,721       29,827      18,280       19,634      19,725
           
Tổng     340,423     352,302    337,568     331,075    353,374

 

 Lượt mượn tài liệu về nhà

  Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tháng 01       15,854       10,755         5,290         9,676         6,266
Tháng 02         3,538         5,930         7,865         3,842         4,868
Tháng 03       12,775       10,281         9,671         8,226         6,734
Tháng 04       10,457         9,861         7,695         7,549         5,328
Tháng 05         7,858         6,948         5,409         5,860         4,150
Tháng 06         6,332         5,428         3,820         3,334         2,015
Tháng 07         1,394         1,399         1,579         1,382            963
Tháng 08       14,126       13,904       11,297         8,738         6,832
Tháng 09       11,725       10,006         8,594         7,800         6,217
Tháng 10       11,664         8,427         7,561         8,535         6,856
Tháng 11         9,452         7,772         7,103         6,599         5,557
Tháng 12         7,370         6,049         3,236         2,934         3,017
Tổng     112,545       96,760       79,120       74,475       58,803

 

 Lượt mượn tài liệu đọc tại thư viện

  Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tháng 01              7,580              3,423              1,717              3,370              2,470
Tháng 02              2,485              1,323              2,290              1,506              1,631
Tháng 03              5,553              3,139              5,510              3,786              3,437
Tháng 04              4,908              2,532              3,834              3,659              2,945
Tháng 05              3,987              2,038              2,315              2,474              2,509
Tháng 06              3,225              2,249              2,062              1,691              1,254
Tháng 07                 817                 331                 792                 996                 654
Tháng 08              4,413              4,170              4,830              3,109              2,898
Tháng 09              4,096              4,856              4,130              4,818              3,892
Tháng 10              4,559              3,818              5,047              4,141              3,844
Tháng 11              3,694              3,448              3,898              4,432              3,166
Tháng 12              1,988              2,375              2,102              1,734              1,640
Tổng            47,305            33,702            38,527            35,716            30,340

 

Nguồn tài liệu nội sinh dạng số

STT

Tên bộ sưu tập

Phần mềm iLib

Phần mềm Dspace

1

Báo cáo NCKH điện tử

2461

 

2

Khóa luận điện tử

25108

7194

3

Luận văn điện tử

9993

 

4

Luận án điện tử

194

 

5

Sách điện tử

2640

 

6

Bài tạp chí quốc tế của ctu

 

1004

7

Tài liệu hội thảo

 

89

8

Bài tạp chí khoa học

 

10068

9

Cuốn tạp chí khoa học

 

4072

 

Cộng

40396

22427

 

Tổng cộng

62823

 

Lượt truy cập tài liệu nội sinh dạng số (Luận văn - Đề tài NCKH - Giáo trình ĐHCT)

  Năm 2019 Năm 2020      
Tháng 01   240      
Tháng 02   243      
Tháng 03 67 485      
Tháng 04 365 515      
Tháng 05 396 642      
Tháng 06 212        
Tháng 07 170        
Tháng 08 335        
Tháng 09 74        
Tháng 10 334        
Tháng 11 378        
Tháng 12 353        
Tổng 2,684 2,125      
Pin It
Go to Top