vien

Nguồn tài liệu in ấn bổ sung hàng năm

Vùng phân loại (DDC)

Lĩnh vực

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

0

Tác phẩm tổng loại

225

274

460

725

446

744

206

325

172

379

169

360

1

Triết học

135

159

113

285

67

108

98

179

66

160

100

278

2

Tôn giáo

46

48

19

42

30

35

35

37

3

3

20

55

3

Khoa học xã hội

2778

3219

1182

1579

1696

2268

1573

2390

1510

2966

1033

2404

4

Ngôn ngữ

439

657

262

464

406

550

183

353

267

564

688

1770

5

Khoa học tự nhiên

571

874

402

641

372

479

464

707

644

1363

659

1466

6

Khoa học ứng dụng

1375

1710

1389

2326

1094

1729

1237

1990

1453

2494

1385

2464

7

Thể thao

161

200

60

88

112

127

72

97

144

203

37

105

8

Văn học và Tu từ học

452

534

222

424

332

514

386

973

223

492

192

513

9

Lịch sử, địa lý

344

463

158

254

280

394

417

594

139

346

183

583

 

Tổng

6.526

8.138

4.267

6.828

4.835

6.948

4.671

7.645

4.621

8.970

4.466

9.998

 

Tổng số tài liệu in ấn thống kê theo năm

Vùng phân loại (DDC)

Lĩnh vực

Tổng cộng (2020)

2019

2018

2017

2016

2015

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

Tựa

Số lượng

0

Tác phẩm tổng loại

8955

19397

8682

19046

8222

18321

7776

17577

7570

17252

7398

16873

1

Triết học

2694

6664

2553

6495

2440

6210

2373

6102

2275

5923

2209

5763

2

Tôn giáo

774

1441

727

1392

708

1350

678

1315

643

1278

640

1275

3

Khoa học xã hội

41128

78547

38236

75129

37054

73550

35358

71282

33785

68892

32275

65926

4

Ngôn ngữ

11516

24238

11042

23529

10780

23065

10374

22515

10191

22162

9924

21598

5

Khoa học tự nhiên

15516

38832

14917

37880

14515

37239

14143

36760

13679

36053

13035

34690

6

Khoa học ứng dụng

40472

94710

39020

92808

37631

90482

36537

88753

35300

86763

33847

84269

7

Thể thao

2876

5790

2699

5565

2639

5477

2527

5350

2455

5253

2311

5050

8

Văn học và Tu từ học

11085

26536

10611

25966

10389

25542

10057

25028

9671

24055

9448

23563

9

Lịch sử, địa lý

8185

15309

7827

14810

7669

14556

7389

14162

6972

13568

6833

13222

   Tổng

143.201

311.464

136314

302620

132047

295792

127212

288844

122541

281199

117920

272229

 

Số lượt bạn đọc vào Trung tâm Học liệu theo năm

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tháng 01 34,803     26,252    17,592    26,597   19,982 13,998 18,723
Tháng 02 9,665     15,234    25,864     10,813   19,468 16 3,354
Tháng 03 33,675     32,228    38,469     34,354    37,550 5,282 33,757
Tháng 04 42,228     45,498    48,919     35,253    41,069 18 36,275 
Tháng 05 28,283    25,352   23,826     35,323    34,364 42,606 44,103 
Tháng 06 2,937    33,152    27,842    19,922    19,776 55,925 13,880 
Tháng 07 2,455       2,646     4,958       8,673      7,673 28,671 2,011
Tháng 08 30,644     34,750   32,415    25,208    26,451 22,706  không phục vụ tại chỗ 
Tháng 09 33,099     35,117     30,761     30,092     31,664 28,567  không phục vụ tại chỗ 
Tháng 10 34,751    33,836    33,468     38,220    45,032 33,791  không phục vụ tại chỗ 
Tháng 11  39,162     38,410   35,174     46,986   50,620 38,528   
Tháng 12  18,721     29,827   18,280     19,634    19,725 49,244   
Tổng 340,423 352,302  337,568 331,075 353,374 319,352 152,103

 

Lượt mượn tài liệu về nhà

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tháng 01 15,854       10,755         5,290         9,676         6,266 2,924 2,741 
Tháng 02 3,538         5,930         7,865         3,842         4,868 158 1,043 
Tháng 03 12,775       10,281         9,671         8,226         6,734 2,531 4,705 
Tháng 04 10,457         9,861         7,695         7,549         5,328 104 2,763 
Tháng 05 7,858         6,948         5,409         5,860         4,150 4,975 2,722 
Tháng 06 6,332         5,428         3,820         3,334         2,015 4,004 1,334 
Tháng 07 1,394         1,399         1,579         1,382            963 2,979 541
Tháng 08 14,126       13,904       11,297         8,738         6,832 2,221  
Tháng 09 11,725       10,006         8,594         7,800         6,217 4,920  
Tháng 10 11,664         8,427         7,561         8,535         6,856 4,506  
Tháng 11 9,452         7,772         7,103         6,599         5,557 4,284  
Tháng 12 7,370         6,049         3,236         2,934         3,017 4,375  
Tổng 112,545 96,760 79,120 74,475 58,803 37,981 15,849

 

 Lượt mượn tài liệu đọc tại thư viện

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tháng 01 7,580              3,423              1,717              3,370              2,470 1,261 1,207
Tháng 02 2,485              1,323              2,290              1,506              1,631 0 290
Tháng 03 5,553              3,139              5,510              3,786              3,437 777 1,576
Tháng 04 4,908              2,532              3,834              3,659              2,945 0 1,518 
Tháng 05 3,987              2,038              2,315              2,474              2,509 2,317 1,381 
Tháng 06 3,225              2,249              2,062              1,691              1,254 1,969 869 
Tháng 07 817                 331                 792                 996                 654 1,595 283
Tháng 08 4,413              4,170              4,830              3,109              2,898 1,357  
Tháng 09 4,096              4,856              4,130              4,818              3,892 3,049  
Tháng 10 4,559              3,818              5,047              4,141              3,844 2,978   
Tháng 11 3,694              3,448              3,898              4,432              3,166 2,375  
Tháng 12 1,988              2,375              2,102              1,734              1,640 1,836  
Tổng 47,305 33,702 38,527 35,716 30,340 19,514 7,124

 

Lượt truy cập tài liệu nội sinh dạng số (Luận văn - Đề tài NCKH - Giáo trình ĐHCT)

  2019 2020 2021
Lượt đăng nhập Lượt đăng nhập Lượt xem file Lượt đăng nhập Lượt xem file
Tháng 01  1,083  1,209   2,954  9,545
Tháng 02  893  1,483   1,326  4,134
Tháng 03  2,518  2,459   3,322  12,139
Tháng 04  2,243  2,613   3,118 9,923
Tháng 05  3,645  2,591    3,473 13,940
Tháng 06  2,423  2,500   4,132 14,117
Tháng 07  2,519  2,628   4,004 13,829
Tháng 08  3,812  2,369   8,616 27,434
Tháng 09  448  3,367 10,040 11,813 37,265
Tháng 10  1,733  3,313  10,175 11,825 29,222
Tháng 11  1,627  4,110  13,304    
Tháng 12  1,436  4,306  15,216    
Tổng  24,380  32,948  48,735 54,583 171,548

 

Pin It