Giảm giá!

Khai mỏ dữ liệu minh họa bằng ngôn ngữ

25.000  21.250 

Đỗ, Thanh Nghị

Khai mỏ dữ liệu minh họa bằng ngôn ngữ / Đỗ Thanh Nghị. – Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011

Danh mục: