Giảm giá!

Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

43.000  36.550 

Gi áo trình lý thuyết điều khiển tự động / Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hoàng Dũng .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012

302 tr : minh họa ; 24 cm

Danh mục: