Giảm giá!

Giáo trình kỹ thuật thực phẩm 3 (Quá trình sinh hóa trong chế biến thực phẩm)

19.000  16.150 

Giáo trình các quá trình kỹ thuật thực phẩm : (Kỹ thuật thực phẩm 3) / Nguyễn Công Hà, Lê Nguyễn Đoan Duy .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011

108tr. : minh họa ; 24 cm

Danh mục: