Giảm giá!

Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

59.000  50.150 

Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác / Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương .- Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2017.

226 tr. : minh họa ; 24 cm

Danh mục: