Giảm giá!

Giáo trịnh hệ quản trị cơ sở dữ liệu

33.000  28.050 

Nguyễn, Thái Nghe

Giáo trịnh hệ quản trị cơ sở dữ liệu / Nguyễn Thái Nghe, Trần Ngân Bình, Đặng Quốc Vieejtn .- Cần Thơ : Nxb: Đại học Cần Thơ, 2014
232 tr. : minh họa ; 24 cm

Danh mục: