Dịch hại động vật hoang dã (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Dịch hại động vật hoang dã (địa lí)
Dịch hại động vật hoang dã (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.