Cơ cấu tổ chức

to-chuc

Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương. Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Phó Giám đốc

Huỳnh Văn Đức. Tổ trưởng Tổ Hành chính

Võ Duy Bằng. Tổ trưởng Tổ Tài nguyên Thông tin

Nguyễn Đăng Quang. Tổ trưởng Tổ Công nghệ Thông tin

Võ Văn Mấy Năm. Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Thông tin