Học liệu mở Việt Nam


Website học liệu mở ở Việt Nam

1. http://edu.net.vn/media/ của Mạng Giáo dục Edunet

2. Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER) được tài trợ bởi Vietnam Foundation

3. FETP OpenCourseWare của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright